Skip to main content

Eesti Liikluskindlustuse Fond

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) tagab liikluskindlustuse süsteemi toimimise, täites liikluskindlustuse seadusest, riigiga sõlmitud halduslepingust ja põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

LKF

  • on kindlustuslepinguta sõiduki sundkindlustaja ning piirikindlustuse kindlustusandja
  • hüvitab seaduses ettenähtud juhul liikluskindlustuse juhtumi tõttu tekkinud kahju. Näiteks hüvitab LKF registreerimata ja tuvastamata jäänud mootorsõidukiga tekitatud kahju
  • peab liikluskindlustuse registrit, milles on teave kõikide Eesti sõidukite liikluskindlustuse lepingute ja liikluskindlustuse juhtumite kohta
  • täidab teabekeskuse ülesandeid, s.t annab kliendile teavet, kellelt nõuda kahju korral kindlustushüvitist
  • on rohelise kaardi büroo Eestis, korraldades muu hulgas rahvusvahelise liikluskindlustuse süsteemi toimimist Eestis
  • on liikluskindlustuse garantiifond, võttes vajaduse korral üle pankrotistunud liikluskindlustuse kindlustusandja kohustused
  • korraldab liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu
  • pakub turuüleseid teenuseid: liikluskindlustuse kalkulaator, sõiduki remondi normeerimise tarkvara Cabas, liiklusõnnetuste asukohad kaardil jm

LKF on rohelise kaardi büroode nõukogu liige.

Liikmed

Kõik Eestis liikluskindlustust pakkuvad kindlustusandjad on LKF-i liikmed.

AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal

AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal

Akciné draudimo bendrové “Gjensidige” Eesti filiaal

Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS

AS LHV Kindlustus

Balcia Insurance SE Eesti filiaal

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal

ERGO Insurance SE

If P&C Insurance AS

QBE Europe SA/NV (ei sõlmi uusi kindlustuslepinguid)

Salva Kindlustuse AS

Swedbank P&C Insurance AS

Muu teave

MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond

Registrikood: 80206477

LKF-i nõukogu: Urmas Kivirüüt (Salva Kindlustuse AS juhatuse liige) nõukogu esimees, Tiit Kolde (If P&C Insurance AS juhatuse liige) nõukogu aseesimees, Margus Liigand (Swedbank P&C Insurance AS juhatuse liige), Andri Püvi (Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal juhatuse esimees), Marek Ratnik (ERGO Insurance SE), Ivika Torpel (BTA filiaali juhataja).