Välismaise seltsi otsuse vaidlustamine

Olukorrad, kus hüvitist tuleb nõuda välismaiselt kindlustusseltsilt

Eesti kannatanul on õigus liikluskindlustuse hüvitist nõuda välismaiselt kindlustusseltsilt siis, kui välismaa registreerimismärgiga sõiduki juht vastutab kahju eest. Hüvitist saab nõuda:

Välismaise seltsi otsuse vaidlustamine

Otsuse vaidlustamine sõltub sellest, kus õnnetus juhtus ja kes kahju hüvitamise otsuse tegi.

Kui õnnetus toimus Eestis ning kahju hüvitab välismaine kindlustusandja, siis saab pöörduda vaidluse lahendamiseks liikluskindlustuse lepitusorgani poole. Lepitusorgan küsib välismaiselt seltsilt nõusolekut lepituses osaleda. Kui selts on nõus, siis toimub lepitusmenetlus nii nagu Eestis tegutseva seltsi otsuse vaidlustamisel. Kui välismaine selts lepituseks nõusolekut ei anna või lepitus lõppeb edutult, siis saab välismaa seltsi otsust vaidlustada Eesti kohtus, eesti keeles.

Kui õnnetus toimus välismaal Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, siis saab seltsi otsust vaidlustada Eesti kohtus, eesti keeles. Samuti võib kannatanu pöörduda kindlustusandja koduriigis vaidlusi lahendava asutuse poole, näiteks Soomes või Lätis. Sel juhul tuleb arvestada, et neis asutustes võib asjaajamine olla vaid kohalikus keeles.

Kui õnnetus toimus väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike, siis saab kindlustusandja otsust vaidlustada üksnes kindlustusandja asukohariigis. Tuleb arvestada, et sel juhul võib asjaajamine toimuda vaid kohalikus keeles.