Sundkindlustuse vaidlustamine

Kui liiklusregistris registreeritud mootorsõiduk või selle haagis on kindlustamata, rakendub liikluskindlustus sundkindlustusena (automaatne liikluskindlustus). Tavaline liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus.

Sundkindlustuse makse tasumiseks väljastab LKF makseteatise. Kui kindlustusmakse ei ole tähtajaks tasutud, esitab LKF nõude täitmiseks kohtutäiturile (makseteatis on haldusakt, vt täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkt 21).

Kui olete saanud makseteatise ja Te ei ole nõus kindlustusmakset tasuma, peate esitama 30 päeva jooksul alates makseteatise kättetoimetamisest LKF-ile vaide. Vaie peab sisaldama asjaolusid, millele tuginedes Te väidate, et Te ei soovi või Teil ei ole kohustust LKF-ile kindlustusmakset tasuda. Vaie peab olema digitaalselt või paberil allkirjastatud.

Kõige mugavam on esitada vaie e-postiga aadressile lkf [at] lkf.ee. Vaide võib esitada ka posti teel. 

Vaie peab olema allkirjastatud. Sobivaim on digitaalne allkiri. Kui vaie on omakäeliselt allkirjastatud, siis peab avaldusele olema lisatud foto kehtiva id-kaardi või passi lehest, millel on inimese näo pilt, isikukood, nimi ja allkiri.

Vaideavalduse blankett

LKF vaatab vaide läbi ja teeb otsuse tavaliselt kümne päeva jooksul. Kui Te ei ole LKF-i vaideotsusega rahul, saate makseteatise vaidlustada halduskohtus. Kaebus halduskohtusse tuleb esitada 30 päeva jooksul alates makseteatise kättetoimetamisest. Kui olete LKF-ile esitanud vaide, siis nimetatud tähtaeg pikeneb vaide LKF-is menetlemise aja võrra.