Mis on lepitus?

Nagu muudes valdkondades, nii tuleb ka kindlustuses ette vaidlusi. Enamasti lahendavad pooled vaidluse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei õnnestu, on võimalik pöörduda kindlustuslepitaja või liikluskindlustuse lepitaja poole.

Kindlustusasju lahendavad lepitusorganid

Liikluskindlustuse vaidlusi aitab lahendada liikluskindlustuse fondi (LKF) juures tegutsev liikluskindlustuse lepitusorgan.

Liikluskindlustuse lepitusorgani kontaktandmed

Telefon: 667 1800

E-post: lepitus [at] lkf.ee 

Postiaadress: Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn

Muude kindlustusteenuste ja kindlustusvahendusteenusega seotud vaidlusi aitab lahendada kindlustusseltside liidu (EKsL) juures tegutsev kindlustuse lepitusorgan.

Kindlustuse lepitusorgani kontaktandmed

Telefon: 667 1800

E-post: lepitus [at] eksl.ee 

Postiaadress: Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn

Liikluskindlustuse lepitusorgan ja kindlustuse lepitusorgan on riigi tunnustatud organid vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

Lepitus

Lepitajad tegutsevad lepitusorgani kaudu. Lepitaja on erapooletu asjatundja, kelle eesmärk on aidata leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja ei esinda vaidluses kumbagi poolt. Lepitaja ei tee lepitusmenetluses pooltele siduvat otsust ega mõista õigust.

Lepitusasja lahendamine kindlustuslepitaja vahendusel on kliendile tasuta. Lepitusmenetluse kulud kannab EKsL või LKF.

Lepitus toimub eesti keeles ja lepitusavaldus tuleb esitada eesti keeles. Lepitusorgani vastused e-posti teel või kirjalikus vormis on alati eesti keeles. Lepituse dokumendid (lepitusettepanek, lepituskokkulepe, lepituse lõpetamise teade jms) on alati eesti keeles. Erandina võivad vestlus või asjaosalise lisaselgitused olla lepitusosalisele paremini sobivas keeles, kui see sobib ka lepitajale või lepitust toetavale LKF-i või EKsL-i töötajale.

Lepitusmenetluses hinnanguid ja arvamusi kujundades lähtutakse kindlustuslepingust, kindlustust reguleerivatest seadustest, kindlustusteenuse heast tavast ning LKF-i ja EKsL-i veebilehel avaldatud praktilistest näidetest.

Lepitusteenuse osutaja (EKsL või LKF) ja lepitaja võivad lepitusmenetluse aluseks olevate asjaolude kohta käivat teavet ja selles sisalduvaid isikuandmeid (sh delikaatseid isikuandmeid) töödelda lepitusmenetluse läbiviimise eesmärgil. Lepitajal ja lepitusteenuse osutajal on lepitusseaduse alusel vaikimiskohustus lepitusmenetluse asjaolude suhtes, mis on talle teatavaks saanud kas lepitusmenetluse käigus või väljaspool seda.

Kõik EKsL-i liikmed ja Optimal Kindlustusmaakler OÜ on andnud nõusoleku lepituses osaleda.

Tavaline kindlustusvaidluse lahendamise protsess

Lepituse protsess