Liikluskindlustuse kindlustusmakse

Millest sõltub kindlustusmakse? Kindlustusmakse arvutamine Kindlustus- ja kahjuajaloo mõju kindlustusmaksele Liikluskindlustuse kaitse kehtivus olenevalt makse laekumisest Kindlustuskaitse kehtivus, kui kindlustusmakse esimene osa on tasumata Kindlustuskaitse kehtivus, kui kindlustusmakse teine või järgmine osa on tasumata

Millest sõltub kindlustusmakse?

Kindlustusmakse oleneb sellest, kui suur on kindlustusvõtja tekitatud kahju, mida tuleb kindlustuslepingute alusel hüvitada. Mida rohkem ja suuremaid kahjusid tuleb hüvitada, seda suurem on kindlustusmakse. Igal kindlustusandjal on oma metoodika, mille abil täpne kindlustusmakse välja arvutatakse. 
Tavaliselt võtab kindlustusandja kindlustusmakse määramisel arvesse:

  • kindlustatava riskiga seotud kindlustus- ja kahjuajalugu
  • sõiduki kategooriat

Sõiduki kategooriad on näiteks sõiduauto, mopeed, mootorratas, buss.

  • sõiduki marki ja mudelit
  • sõiduki mootori võimsust, registrimassi, istekohtade arvu
  • sõiduki kasutamise peamist piirkonda

Kindlustusandja võib näiteks arvestada isiku elukoha aadressi rahvastikuregistris.

  • sõiduki kasutusala

Tavalisest erinev kindlustusmakse võib olla näiteks taksol, lühirendisõidukil, õppesõidukil või alarmsõidukil.

  • teeninduskanalit, mille kaudu kindlustusleping sõlmitakse

Kindlustuslepingut saab sõlmida näiteks kindlustusandja veebilehel, kindlustusandja kontoris või kindlustusvahendaja kaudu.

Tagasi üles

Kindlustusmakse arvutamine

Kõige mugavam on kindlustusmakset arvutada ja kindlustusandjate makseid võrrelda LKF-i liikluskindlustuse kalkulaatori abil.

Tagasi üles

Kindlustus- ja kahjuajaloo mõju kindlustusmaksele

Kindlustuspraktikas ei ole välja kujunenud ühtset arusaama ega reeglit, kuidas kliendi kahjuajalugu hinnata ning kui suures ulatuses see kindlustusmakset mõjutab.

On tavaline, et arvestatakse sõiduki omaniku, sõiduki vastutava kasutaja ja kindlustusvõtja varasemaid kindlustuslepinguid ja kindlustusjuhtumeid.

Tagasi üles

Liikluskindlustuse kaitse kehtivus olenevalt makse laekumisest

Kindlustusmakse tasumine on kindlustuslepingu järgi kindlustusvõtja põhikohustus.

Kindlustuslepingus võib kokku leppida, et kindlustusmakse tasutakse ühes või mitmes osas. Automaatselt pikeneva lepingu kindlustusmaksele kohaldatakse alati teise või järgmise kindlustusmakse reegleid.

Tagasi üles

Kindlustuskaitse kehtivus, kui kindlustusmakse esimene osa on tasumata

Kindlustusvõtjal on kohustus tasuda kindlustusmakse kokkulepitud tähtajaks. Enne kindlustuslepingu sõlmimist teavitab kindlustusandja kindlustusvõtjat, et taganeb lepingust, kui kindlustusmakse jääb tähtpäevaks tasumata.

Kui kindlustusandja ei teavita lepingust taganemisest, ei või ta lepingust taganeda.

Kindlustusandja ei saa lepingust taganeda enne, kui kindlustusperioodi algusest on möödas 14 päeva.

Taganemise teabe esitab kindlustusandja liikluskindlustuse registrisse. Kindlustuslepingust taganemise teavet ei tohi liikluskindlustuse registrisse esitada hilinemisega ega tagantjärele.

Kuni lepingust taganemiseni tuleb kindlustuslepingust tekkinud kohustused täita, s.t kindlustusandjal on õigus kindlustusmaksele ka tagantjärele alates kindlustusperioodi algusest kuni taganemiseni. Samas on kindlustusandjal kohustus hüvitada kahju.

Kui kindlustusjuhtum toimub enne maksetähtpäeva või kuni 14 päeva jooksul alates kindlustusperioodi algusest, hüvitab kindlustusandja kahju ega esita tagasinõuet põhjusel, et makse oli tasumata.

Kui kindlustusmakse või selle esimene osa on tähtpäevaks tasumata, kindlustusperioodi algusest on möödunud 14 või enam päeva ja kindlustusandja ei ole lepingust taganenud, siis hüvitab kindlustusandja võlglase põhjustatud kahju kannatanule. Samas võib kindlustusandja esitada võlglasele tagasinõude kuni 30% ulatuses väljamakstud hüvitisest, kuid mitte üle 640 euro.

Kui kindlustusandja on lepingust taganenud ja selle teabe liikluskindlustuse registrisse esitanud ning kindlustusjuhtum toimub pärast lepingust taganemist, siis hüvitab kindlustusandja võlglase põhjustatud kahju kannatanule. Kindlustusandja võib nõuda väljamakstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi.

Eespool on kirjeldatud olukorda, kus juba sõlmitud lepingu alusel jääb kindlustusmakse tasumata. Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida ka nii, et leping loetakse sõlmituks, kui kindlustusvõtja tasub kindlustusmakse. Sellistele lepingutele ei laiene ülal kirjeldatu, sest kui makse on tasumata, siis ei ole ka kindlustuslepingut sõlmitud.

Tagasi üles

Kindlustuskaitse kehtivus, kui kindlustusmakse teine või järgmine osa on tasumata

Kindlustusvõtjal on kohustus tasuda kindlustusmakse kokkulepitud tähtajaks. Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakse teist või järgmist osa tähtajaks, siis annab kindlustusandja kindlustusvõtjale makse tasumiseks uue tähtaja.

Samas teates kindlustusandja:

-teavitab klienti lepingu ülesütlemisest, kui makse ei laeku uue tähtaja jooksul

-hoiatab klienti tagasinõudeõiguse eest, kui kahju põhjustatakse pärast lepingu ülesütlemist.

Kui kindlustusandja ei ole uut maksetähtpäeva määranud või see tähtpäev ei ole saabunud, siis hüvitab kindlustusandja võlglase põhjustatud kahju ega esita tagasinõuet põhjusel, et makse oli tasumata.

Uus maksetähtpäev tuleb määrata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vaidluse korral peab kindlustusandja tõendama, et on andnud uue maksetähtpäeva, s.t vastav teade pidi jõudma kindlustusvõtjani.

Kindlustusandja võib lepingu üles öelda, kui kindlustusvõtja ei tasu makset uueks tähtpäevaks.

Teabe lepingu ülesütlemise kohta esitab kindlustusandja liikluskindlustuse registrisse. Ülesütlemise teavet ei tohi liikluskindlustuse registrisse esitada hilinemisega ega tagantjärele.

Kuni lepingu ülesütlemiseni tuleb kindlustuslepingust tekkinud kohustused täita, s.t kindlustusandjal on õigus kindlustusmaksele kuni lepingu lõppemiseni. Samas on kindlustusandjal kohustus hüvitada kahju.

Kui kindlustusmakse teise või järgmise osa tasumiseks antud uus maksetähtpäev on möödas, makse on tasumata ja kindlustusandja ei ole lepingut üles öelnud, siis hüvitab kindlustusandja võlglase põhjustatud kahju kannatanule. Samas võib kindlustusandja esitada võlglasele tagasinõude kuni 30% ulatuses väljamakstud hüvitisest, kuid mitte üle 640 euro.

Kui kindlustusandja on lepingu üles öelnud ja selle teabe liikluskindlustuse registrisse esitanud ning kindlustusjuhtum toimub pärast lepingu ülesütlemist, siis hüvitab kindlustusandja võlglase põhjustatud kahju kannatanule. Kindlustusandja võib nõuda väljamakstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi.

Tagasi üles