Kindlustamata sõiduki sundkindlustus

Mis on kindlustamata sõiduki sundkindlustus? Kellele sundkindlustust rakendatakse? Millal sundkindlustus tekib? Kuidas sundkindlustust vältida? Millal sundkindlustus lõppeb? Kuidas sundkindlustuse tekkimisest teavitatakse?

Mis on kindlustamata sõiduki sundkindlustus?

Kui liiklusregistris registreeritud mootorsõiduk või selle haagis on jäetud tavalisel moel ehk kohustuslikus korras kindlustamata, siis rakendub liikluskindlustus sundkindlustusena (automaatne liikluskindlustus).

Kohustuslik kindlustus tähendab seda, et sõiduki omanikul või vastutaval kasutajal on kohustus leping sõlmida, kuid ta saab valida, millise kindlustusandja juures ta seda teeb. Sundkindlustuse puhul valikuvõimalust ei ole. 

Sundkindlustus:

 • puudutab üksnes liiklusregistris registreeritud mootorsõidukeid ja nende haagiseid, arvestades kindlustuskohustuse erandeid

Näiteks ei pea kindlustuspoliisi olema:

-kaitseväe, kaitseliidu, kaitsepolitseiameti ning politsei- ja piirivalveameti valduses oleval sõidukil

-vanasõidukil või võistlussõidukil, kui sõidukit ei kasutata liikluses

-ATV-l, mis on registreeritud liiklusregistris maastikusõidukina

 • ei puuduta sõidukeid, mida liikluses ei kasutata ja mille liikluskindlustuse lõppemisest on möödas alla ühe aasta, eeldusel, et selle aja jooksul ei ole kindlustuskohustusega isik liiklusregistris muutunud või sõidukit ei ole liilkusregistrist kustutatud
 • ei puuduta liiklusregistrist kustutatud, ajutiselt kustutatud või peatatud registrikandega sõidukeid

Näiteks peatatakse automaatselt sõiduki registrikanne liiklusregistris, kui sõiduki tehnonõuetele vastavuse kehtivusest ja viimase poliisi kehtivusest on möödunud kaks aastat.

Sundkindlustust tasub vältida, sest:

 • selle kindlustusmakse on tavalisest liikluskindlustusest märkimisväärselt kallim
 • sundkindlustuse puhul peab kahju tekitaja tasuma omavastutuse korras 640 eurot kindlustusjuhtumi kohta
Tagasi üles

Kellele sundkindlustust rakendatakse?

Sundkindlustus tekib kliendile, kes jätab liikluskindlustuse seaduses sätestatud kohustusliku kindlustuslepingu sõlmimata. Sundkindlustuse klient ehk kindlustusvõtja on isik, kes:

 • on kantud liiklusregistrisse sõiduki omanikuna, kui sinna ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat
 • on kantud liiklusregistrisse sõiduki vastutava kasutajana

Sundkindlustuse kindlustusandja on LKF. Sundkindlustuse klient ja LKF ei sõlmi sellekohast lepingut ning LKF ei väljasta poliisi.

LKF hüvitab kannatanule kahju, mis on tekitatud sundkindlustusega sõidukiga.

Tagasi üles

Millal sundkindlustus tekib?

Sundkindlustus tekib hetkel, kui:

 • sõiduk registreeritakse liiklusregistris ja leping jäetakse sõlmimata
 • sõiduki ajutine kustutamine või peatamine liiklusregistris lõppeb ja leping jäetakse sõlmimata
 • sõiduki liikluskindlustuse lõppemisest möödub 12 kuud

Sundkindlustus tekib enne 12 kuu möödumist lepingu lõppemisest, kui liiklusregistris vahetub kindlustuskohustusega isik või sõiduk kustutatakse liiklusregistrist kõnealuse 12 kuu jooksul ning võetakse peale seda uuesti registrisse. 

Tagasi üles

Kuidas sundkindlustust vältida?

 • Kui sõidukit kasutatakse üksnes suvekuudel ja selleks perioodiks sõlmitakse liikluskindlustuse leping, siis ei teki kindlustuskohustust enne järgmist sügist.

Näiteks kui Te kasutate sõidukit üksnes suvekuudel – suvilas käimiseks, suveautona, tegemist on mootorrattaga vms –, saate sõlmida lepingu ainult suveperioodiks (nt 1. juunist kuni 30. septembrini 2017). Sellisel juhul ei teki automaatkindlustust, kui a) sõlmib uue kindlustuslepingu algusega hiljemalt 1. oktoober 2018; b) kustutate sõiduki ajutiselt või alaliselt liiklusregistrist enne 1. oktoobrit 2018 või c) sõiduki kirje kehtivus liiklusregistris peatub enne 1. oktoobrit 2018.

 • Sõiduk, mida ei kasutata ega plaanitagi kasutama hakata, tuleb liiklusregistrist kustutada.
 • Sõiduk, mida ei plaanita lähiajal kasutama hakata, tuleb liiklusregistrist ajutiselt kustutada.
 • Kui sõiduk on ära müüdud ja uus omanik ei ole sõidukit liiklusregistris enda nimele registreerinud, tuleb sellest teavitada Transpordiametit (sõiduk kustutatakse ajutiselt registrist, kuni uus omanik tuleb seda registreerima).
 • Kui liiklusregistris registreeritakse sõiduk, mida ei plaanita kohe kasutama hakata, siis tuleb sõiduk sundkindlustusest pääsemiseks kohe ajutiselt registrist kustutada.
Tagasi üles

Millal sundkindlustus lõppeb?

Sundkindlustus lõppeb, kui:

 • sõidukile sõlmitakse kindlustusleping
 • sõiduk kustutatakse liiklusregistrist
 • sõiduk kustutatakse ajutiselt liiklusregistrist, k.a juhul, kui sõiduk on võõrandatud, ent uus omanik ei ole sõidukit enda nimele registreerinud ja vana omanik teavitab sellest Transpordiametit
 • sõiduki andmed liiklusregistris peatuvad
 • liiklusregistris registreeritakse omaniku vahetus (kui sõiduki omandanud isik kindlustuslepingut ei sõlmi, algab sundkindlustus kohe uuesti)
 • liiklusregistris muutub vastutav kasutaja või vastutava kasutaja kanne kustutatakse (kui uus kindlustuskohustusega isik kindlustuslepingut ei sõlmi, algab sundkindlustus kohe uuesti).
Tagasi üles

Kuidas sundkindlustuse tekkimisest teavitatakse?

LKF teavitab sõiduki omanikku või vastutavat kasutajat sundkindlustuse tekkimisest või selle võimalusest:

 • liiklusregistris registreeritud sõidukite puhul, millel jookseb kindlustuskohustusest vabastuse periood (s.o 12 kuud viimase lepingu lõppemisest) – enne kindlustuskohustuse tekkimist
 • liiklusregistrist ajutiselt ja tähtajaliselt kustutatud sõidukite puhul – enne kindlustuskohustuse tekkimist
 • muudel juhtudel (nt sõiduki esmasel registreerimisel) – pärast kindlustuskohustuse tekkimist

LKF teavitab omanikku või vastutavat kasutajat sundkindlustuse tekkimisest e-kirjaga või tavakirjaga. Teavituse kätte saamisest ei sõltu sundkindlustuse rakedumine. Sundkindlustus tekib seaduse alusel sõltumata meeldetuletusest.

Kui kindlustuskohustust ei täideta ja sundkindlustuse algusest on möödunud vähemalt 30 päeva, väljastab LKF omanikule või vastutavale kasutajale sundkindlustuse esimese makseteatise. Inimestele saadetakse makseteatis e-kirjaga või tähitud kirjaga, juriidilistele isikutele tava- või e-kirjaga.

Kui kindlustuskohustus jääb ka seejärel täitmata, väljastab LKF järgmised makseteatised 90-päevaste perioodide kohta.

Tagasi üles