Hüvitatav kahju

Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju tekitaja eest liikluskindlustuse juhtumis tekkinud kahju. Kahju hüvitamise üldalused sätestab võlaõigusseadus, liikluskindlustuse seadus täpsustab kindlustusandja hüvitamiskohustust.

Millistel juhtumitel kahju hüvitatakse? Missugune kahju hüvitatakse?

Millistel juhtumitel kahju hüvitatakse?

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtum on kolmandale isikule kahju tekitamine, kui esinevad kõik allnimetatud tingimused:

 • kahju on tekitatud sõidukiga, mis peab olema kindlustatud

Näiteks ei ole tegu liikluskindlustuse juhtumiga, kui kahju põhjustatakse maastikusõidukina registreeritud ATV-ga, sest sel sõidukil ei pea olema liikluskindlustust.

 • kahju on tekkinud sõiduki liikluses osalemise või sõiduki liikumise või paiknemise tõttu

Näiteks ei ole tegu liikluskindlustuse juhtumiga, kui:

-autokraana on tööasendis (rattad maast lahti ja kraana seisab tugedel) ja kraanaga tõstetav paneel tuleb kinnitusest lahti ning kukub möödasõitvale autole

-seisva mootoriga auto süttib põlema ja tuli levib kõrval olevale autole

-seisva sõiduki najale on toetatud redel, mis samasse sõidukisse kauba laadimise tõttu kukub kõrval olevale autole

 • kahju on tekitatud teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal

Näiteks on tegu liikluskindlustuse juhtumiga, kui see toimub:

-metsateel, kus autodega liigeldakse harva

-põllul, kuhu ürituse ajaks on loodud parkla

-aiaga piiratud territooriumil, näiteks eramaja hoovis, ettevõtte territooriumil jne, kuhu värava avanedes saab autoga sisse sõita

Liikluskindlustuse juhtumiga ei ole tegu, kui see toimub näiteks:

-rabas, kus tavaliselt autoga ei sõideta

-järvejääl, kus ei ole avatud jäärada

Eeltoodust hoolimata ei ole tegu kindlustusjuhtumiga, kui kahju põhjustatakse:

 • sõidukis, sealhulgas õhu- ja veesõidukis, välja arvatud liinivedu tegevale parvlaevale peale- või mahasõidul
 • paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks, treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks

Näiteks ei ole tegu kindlustusjuhtumiga, kui kiiruskatsel osalev sõiduk paiskub rajalt välja ja tekitab kellelegi kahju.

Eeltoodust hoolimata on kindlustusjuhtumiteks näiteks olukorrad, kus:

-võistlusel osaleva sõidukiga põhjustatakse avalikul teel ühelt kiiruskatselt teisele sõites kahju

-võistlusi teenindava sõidukiga põhjustatakse võistlusalal kahju

-õppesõidukiga põhjustatakse õppesõidu platsil kahju

 • avalikuks liikluseks suletud lennuvälja territooriumil
 • teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal ajal, kui see ala on avalikule liiklusele suletud, ning kui sõidukit, millega kahju põhjustati, kasutatakse metsa-, põllu- või ehitustöödel või muul samalaadsel eesmärgil ja kahju põhjustatakse vahetult töö käigus

Näiteks kui eramaja hoovi küttepuid toonud sõiduk sõidab koormat maha laadides vastu maja ja aeda, siis on tegu kindlustusjuhtumiga.

Samuti ei ole tegu kindlustusjuhtumiga, kui kindlustusandjal ei ole kohustust kahju hüvitada, sest see on liikluskindlustuse seaduses välistatud.

Näiteks ei hüvitata kahju, mis tekkis teel olnud kivi või muu eseme paiskumisega vastu sõidukit või muud asja. Ka ei hüvitata kahju, mille puhul ei ole tegu sõiduki kui suurema ohu allika tekitatud kahjule iseloomuliku kahjuga. Vt näide lõigus Missugune kahju hüvitatakse.

Kui tegu ei ole liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga, aga sõidukiga on tekitatud kahju, siis peab kahju tekitaja ise kahju hüvitama.

Tagasi üles

Missugune kahju hüvitatakse?

Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab näiteks:

 • kannatanu sõiduki hävimise või kahjustumise
 • kahjustada saanud hoone, piirdeaia, liiklusmärgi vms asja taastamise või asendamise kulu
 • kulu kahju ärahoidmiseks või kahju vähendamiseks
 • kulu hüvitise saamiseks või kahju kindlakstegemiseks, kui vastavat kulu kandmata ei oleks olnud võimalik hüvitist saada
 • kannatanu ravikulu, sh hooldusravi ja ravimikulu
 • kannatanu töövõimetusest tingitud sissetuleku vähenemise
 • hukkunu ülalpeetava ülalpidamise äralangemise
 • kannatanu vajaduste suurenemisest tekkinud kahju, näiteks kulutused meditsiinilistele abivahenditele (prillid, proteesid, ratastool jms), põetajale jms
 • mittevaralise kahju

Näiteks maksab kindlustusandja mittevaralise kahju hüvitist, kui inimene sai kindlustusjuhtumis raske kehavigastuse.

 • sõiduki väärtuse vähenemise

Sõiduki väärtuse vähenemine hüvitatakse erandkorras, üksnes siis, kui sõiduki kahjustused on olnud märkimisväärsed.

Lisaks eelöeldule hüvitab kindlustusandja kindlustusjuhtumi põhjustanud sõidukijuhi ravikulu raviasutuses.

Eeltoodust hoolimata ei hüvita kindlustusandja:

 • kindlustussummat ületavat kahju
 • kahju, mis tekkis teel olnud kivi või muu eseme paiskumisega vastu sõidukit või muud asja
 • raha, väärtpaberite, kunstiväärtuste ja väärismetallist esemete, välja arvatud isiklike tarbeesemete kahjustamisest või hävimisest tulenevat kahju
 • keskkonnakvaliteedi halvenemisest tulenevat kahju, välja arvatud esmaste päästetoimingutega seotud mõistlikud kulutused esmase kahju likvideerimiseks ja kahju suurenemise ärahoidmiseks
 • saamata jäänud tulu, välja arvatud surma põhjustamise, tervise kahjustamise või kehavigastuse põhjustamise tõttu saamata jäänud tulu liikluskindlustuse seaduses sätestatud ulatuses
 • samaväärse asja kasutamise kulu kahjustatud asja parandamise või uue hankimise aja jooksul

Võlaõigusseaduse § 132 lõikes 4 nimetatud kahju.

 • iseendale tekitatud kahju
 • sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud asja kahju

Näiteks ei hüvita kindlustusandja sõiduki omanikule sõiduki kahjustumisest tekkinud kahju, kui sõiduki omaniku sõber sõitis autoga kraavi ja auto sai kahjustada.

Auto juht on nii auto kui ka sellega ühendatud haagise valdaja. Seega, kui haagisega auto juht manööverdades näiteks haagisega vastu puud sõidab, ei hüvita liikluskindlustuse kindlustusandja haagise remondi kulu. Samuti ei kuulu liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitamisele kahju mis tekib siis, kui haagis tuleb seda vedanud auto küljest sõidu ajal lahti ja seejärel põrkavad haagist vedanud auto ja lahti pääsenud haagis omavahel kokku.

 • kahju, mille puhul ei ole tegu sõiduki kui suurema ohu allika tekitatud kahjule iseloomuliku kahjuga, välja arvatud sõiduki uksega teisele sõidukile tekitatud kahju

Näiteks ei hüvitata kahju, kui seisva sõiduki kastis olev koorem variseb kastist välja ja tekitab kahju kõrval seisjale – sel juhul ei ole tegu sõiduki kui suurema ohu allika tekitatud kahjuga.

 • edasiste majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju
 • kahjustatud asja väärtuse vähenemisest tekkinud kahju, välja arvatud sõiduki väärtuse vähemine

Kahjustatud asja väärtus on vähenenud, kui hoolimata sellest, et asi on kvaliteetselt taastatud, on selle väärtus väiksem, kui olukorras, kus kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud.

 • kahju, mille ärahoidmine ei ole liiklusreeglite täitmise eesmärk, näiteks kahju, mis tuleneb sellest, et kahjustatud isikul jääb kindlustusjuhtumi tagajärjel täitmata leping, mis on sõlmitud isikuga, kes ei osalenud kindlustusjuhtumis

Liiklusreeglite täitmise eesmärk on tagada häireteta, sujuv, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustav liiklus. Käesolevas kontekstis tuleb liiklusreeglite täitmise eesmärgina pidada silmas eelkõige inimeste tervise kaitset ja vara kahjustumise vältimist.

Näiteks ei hüvita kindlustusandja kahju, mida õnnetusse sattunud veoettevõtja saab seetõttu, et kindlustusjuhtumi tõttu ei jõua veos õigel aja kohale ja veoettevõtja peab maksma veose saajale hilinemise eest leppetrahvi.

Hüvitatakse üksnes kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju, näiteks enne juhtumit asjal olnud kahjustuste taastamist ei hüvitata.

Kahju hüvitamisel võib kindlustusandja hüvitist vähendada, arvestades kahjustatud isiku enda osa kahju tekkimises või mõju kahju suurusele.

Näiteks kui sõiduki juht rikub liiklusreegleid ja põhjustab seetõttu liikluskindlustuse juhtumi, siis õnnetuses osalenud teise sõiduki kindlustusandja vähendab kindlustusjuhtumi tekitajale hüvitise nullini.

Näiteks võib kindlustusandja hüvitist vähendada, kui:

-reisija jätab turvavöö kinnitamata ja seetõttu saab ta rohkem viga kui siis, kui tal oleks turvavöö kinnitatud olnud

-jalakäija astub punase fooritule ajal teele ja põhjustab seetõttu kindlustusjuhtumi

-bussireisija saab viga seetõttu, et ei hoidnud torust kinni ja kukub, kui buss pidurdab

Kahju, mida kindlustusandja ei hüvita, saab kahju kannatanu nõuda kahju põhjustajalt kahju hüvitamise üldreeglite alusel. Nende reeglite alusel ei saa kahju tekitajalt ega liikluskindlustuse kindlustusandjalt nõuda puhtmajandusliku kahju hüvitamist. Puhtmajanduslik kahju on liikluskahju tekitamise korral:

Üldpõhimõttena kuulub hüvitamisele ainult asjale tekkinud kahju, v.a võlaõigusseaduse § 132 lõikes 4 nimetatud kahju. Muu kahju, mis tekib sellest, et asi on kahjustunud või hävinud, on puhtmajanduslik kahju ja seda ei hüvitata.

 • isikukahju, mida ei nimetata võlaõigusseaduse §-des 129 kuni 131

Näiteks ei saa kahju tekitajalt ega kindlustusandjalt nõuda hüvitist, kui liikluskindlustuse juhtumi tõttu:

-jääb kahjustatud isikul minemata reisile, teatrisse või kinno

-kannab kahjustatud isik mõttetut kulu, näiteks ei saa ta sõidukit kasutada, kuid peab tasuma liisingumakseid

Tagasi üles