Seotud isiku asjakahju hüvitamine

Liikluskindlustuse lepinguga kindlustate sõiduki valdajana oma vastutuse juhuks, kui põhjustate sõidukiga kahju kolmandale isikule. Allpool on praktilisi näiteid olukordadeks, kus kahju põhjustanud sõiduki juht on seotud kahjustada saanud varaga.

Olukord Kahju hüvitamine Selgitused

Sõidate endale kuuluva sõidukiga kraavi ja kahjustada saab üksnes seesama sõiduk.

Liikluskindlustuse lepingu alusel kahju ei hüvitata.

Kindlustusjuhtum on kolmandale isikule kahju tekitamine (LKindlS § 8 lõige 1).

Kolmas isik ei ole kahju saanud, seega ei ole tegu liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga.

Sõidate teisele isikule kuuluva sõidukiga kraavi ja kahjustada saab üksnes seesama sõiduk.

Liikluskindlustuse lepingu alusel kahju ei hüvitata.

Sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud sõidukikahju ei hüvitata (LKindlS § 33 lõige 8).

Sõidate endale kuuluva sõidukiga (sõiduk A) otsa teisele teile kuuluvale sõidukile (sõiduk B), mõlemad sõidukid saavad kahjustada. 

Liikluskindlustuse lepingu alusel kahju ei hüvitata.

Kolmas isik ei ole kahju saanud, seega ei ole tegu liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga.

Sõidate teisele inimesele kuuluva sõidukiga otsa teile endale kuuluva maja aiale, aed ja autos olnud teile kuuluv sülearvuti saavad kahjustada.

Liikluskindlustuse lepingu alusel kahju ei hüvitata.

Kolmas isik ei ole kahju saanud, seega ei ole tegu liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga.

Sõidate teisele inimesele kuuluva sõidukiga (sõiduk A) otsa teisele samale omanikule kuuluvale sõidukile (sõiduk B), mõlemad sõidukid saavad kahjustada.

Sõiduki A kindlustusandja hüvitab sõiduki B kahjustuste taastamise.

Kindlustusjuhtum on kolmandale isikule kahju tekitamine. 

Sõiduki A kahjustuste taastamist liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata.

Sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud sõidukikahju ei hüvitata.

Sõidate sõidukiga A otsa teie ja teie abikaasa ühisvaraks olevale sõidukile B, mõlemad sõidukid saavad kahjustada.

Sõiduki A kindlustusandja hüvitab sõiduki B kahjustuste taastamise pooles ulatuses.

Kuna kahjustada sai abikaasade ühisvara, siis pool kahjust on ühe abikaasa enda tekitatud kahju iseendale.

Sõiduki A kahjustuste taastamist liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata.

Sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud sõidukikahju ei hüvitata.

Sõidate ettevõttele kuuluva sõidukiga (sõiduk A) tööülesande täitmise ajal otsa sama ettevõtte teisele sõidukile B, mõlemad sõidukid saavad kahjustada.

Sõiduki A kindlustusandja hüvitab sõiduki B kahjustuste taastamise.

Hoolimata asjaolust, et kahju tekitanud sõiduki valdaja oli sama isik, kellele tekitati kahju sõidukit B kahjustades, tuleb sõiduki A kindlustusandjal kahju hüvitada, sest

- liikluskindlustuse puhul tuleb valdajaks lugeda alati ka sõiduki juht (riigikohus on otsuses 3-2-1-48-06 leidnud, et liikluskindlustuse seaduse mõttes saab valdajaks lugeda nii isikut, kes vastab asjaõigusseaduse §-s 33 sätestatud valdaja tunnustele, kui ka isikut, kes teostab sõiduki üle tegelikku võimu olenemata sellest, kas see võim kvalifitseerub valdusena asjaõigusseaduse tähenduses)

- kahjustatud isik saab sõiduki juhilt nõuda kahju hüvitamist ka võlaõigusseaduse õigusvastaselt ja süüliselt tekitatud kahju hüvitamise sätete alusel

Sõiduki A kahjustuste taastamist liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata.

Sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud sõidukikahju ei hüvitata.