Nõue oma kindlustusandjale

Kui liikluskindlustuse juhtumis saab kahjustada või hävib sõiduk, millel oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis saab kannatanu tavaliselt valida, kas nõuda kahju hüvitamist:

  • kindlustusandjalt, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (ehk oma kindlustusandja) või
  • kahju põhjustaja kindlustusandjalt

Valiku, kummale kindlustusandjale nõue esitada, teeb kahju kannatanu – kahju hüvitamise mõttes on mõlemad samaväärsed. Kannatanul on võimalus ajada kindlustusjuhtumi asju enda valitud kindlustusandjaga harjumuspäraste teeninduskanalite kaudu.

Kui kannatanu esitab nõude oma kindlustusandjale, siis käsitleb see nõuet ja maksab kindlustushüvitise. Hiljem arveldavad kindlustusandjad omavahel.

Erandina ei hüvita oma kindlustusandja kahju, kui:

  • nõue esitatakse (kahjust teatatakse) enam kui 30 päeva kindlustusjuhtumist hiljem
  • juhtumi tagajärjel on tekkinud ka isikukahju
  • juhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht ei ole Eesti
  • kindlustushüvitise summa ületab eeldatavalt 10 000 eurot
  • kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest

Kui kahju kannatanu esitab oma kindlustusandjale nõude, mida see ei pea käsitlema, teavitab oma kindlustusandja sellest viivitamata kahju kannatanut. Sellisel juhul tuleb nõue esitada kahju põhjustaja kindlustusandja vastu.

Kindlustusandjad eeldavad, et kannatanu valib kõigi selle juhtumi nõuete katmiseks ühe kindlustusandja. Näiteks kui juhtumis saab kahjustada sõiduk ja sõiduki omanikule kuuluv sülearvuti, siis eeldavad kindlustusandjad, et nõuet mõlema asja kahjustumise eest käsitleb üks kindlustusandja.

Kui juhtumis on mitu kahju kannatanut, siis võib igaüks neist nõuda kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt. 

Kui kannatanu ei ole oma kindlustusandja otsusega rahul, ei ole tal üldjuhul õigust pöörduda sama nõude hüvitamiseks kahju põhjustaja kindlustusandja poole. Sama kehtib ka teistpidi: kui kahju põhjustaja kindlustusandja on teinud kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse, siis tavaliselt ei saa esitada enam nõuet oma kindlustusandjale.

Oma kindlustusandja hüvitamisest