Avaleht

Kindlustamata sõiduki sundkindlustus

Kui liiklusregistris registreeritud mootorsõiduki või selle haagise suhtes on kindlustuskohustus täitmata, siis rakendub liikluskindlustus sundkindlustusena (automaatne liikluskindlustus). Tavaline liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus.


Sundkindlustus tekib kliendile, kes rikub liikluskindlustuse seaduses sätestatud kindlustuslepingu sõlmimise kohustust. Sundkindlustust tuleb vältida, sest

  • sundkindlustuse kindlustusmakse on tavalisest liikluskindlustusest märkimisväärselt kallim;
  • sundkindlustuse puhul rakendatakse kahju tekitajale omavastustust summas 640 eurot kindlustusjuhtumi kohta.

 

Üksikasjalikumad selgitused:

Automaatse liikluskindlustuse kindlustusmakse makseteatis on haldusakt avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. LKF esitab nõude täitmiseks kohtutäiturile, kui kindlustusmakse ei ole tähtajaks tasutud.


Kui Te olete saanud makseteatise ja ei ole nõus kindlustusmakset tasuma, siis tuleb Teil esitada 30 päeva jooksul alates maksetatise kättetoimetamisest vaie LKF-ile. Pdf-is vastav vorm vt siit, MS Wordis vastav vorm vt siit. Vaide peab sisaldama asjaolusid, millele oma vastuväites tuginete. Makseteatist saate vaidlustada ka halduskohutus.